سورة المسد

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ (4) فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ (5)
نابود باد قدرت ابولهب، و نابود باد خودش؛ (1) ثروتش و آنچه از امکانات به دست آورد چيزي [از عذاب خدا را که در دنيا عذاب استيصال است] از او دفع نکرد. (2) به زودي در آتشي زبانه دار درآيد؛ (3) و [نيز] همسرش که هيزم کش است [در آتش زبانه دار در آيد.] (4) [همان که] بر گردنش طنابي تابيده از ليف خرماست. (5)
ابو لهب (که دايم در پي آزار و دشمني پيغمبر بود با تمام اقتدار و دارايي) نابود شد و دو دستش (که سنگ به رسول مي‌افکند) قطع گرديد. (1) مال و ثروتي که اندوخت هيچ به کارش نيامد و از هلاکش نرهانيد. (2) زود باشد که به دوزخ در آتشي شعله‌ور در افتد. (3) و نيز همسرش (امّ جميل خواهر ابو سفيان) که هيزم آتش افروز دوزخ باشد. (4) در حالي که (با ذلت و خواري) طنابي از ليف خرما به گردن دارد. (5)
بريده باد هر دو دست ابولهب (و مرگ بر او باد)! (1) هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودي نبخشيد! (2) و بزودي وارد آتشي شعله‌ور و پرلهيب مي‌شود؛ (3) و (نيز) همسرش، در حالي که هيزم‌کش (دوزخ) است، (4) و در گردنش طنابي است از ليف خرما! (5)
Perish the hands of the Father of Flame! Perish he! (1) No profit to him from all his wealth, and all his gains! (2) Burnt soon will he be in a Fire of Blazing Flame! (3) His wife shall carry the (crackling) wood - As fuel!- (4) A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck! (5)