كسى كه از اشتباهاتش درس نميگيره، مجبور است دوباره با آنها زندگی كنه .

He who doesn´t learn from his mistakes will be subject to relive them.


ناشناس

896

در